Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Scientific Publications Ass. Simeana BESHI PhD Cand.

Scientific journal

Title of paper

Journal name

Year / Volume /Pages

Property Inheritance by Women in Kosovo

Accouting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Aplication, New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, ISBN 978-981-32-9588-9, online, Springer

https://www.springer.com/gp/book/

9789813295872

 

2019 / Volume I / 159-171

The Impact of the Globalization Process in Transforming Traditional Banking Into the Modern Banking

The Progress Of Financial Markets In Balkan Countries: Theory And Practice, SHIKSH PUBLISHING & LIBRARY, ISBN: 978-9951-8974-0-2

http://www.shikspublishing.com

/index.php/shiks/catalog/book/3

 

2018 / 76-119

Cryptocurrencies as a new World Trend and Their Impact of Financial Markets

The Progress Of Financial Markets In Balkan Countries: Theory And Practice, SHIKSH PUBLISHING & LIBRARY, ISBN: 978-9951-8974-0-2

http://www.shikspublishing.com/

index.php/shiks/catalog/book/3

2018 / 120-157

Titulli i punimit

Tax Harmonization In The European Union

Emri i revistës

Interdisiplinary Journal of Research and Development

https://www.uamd.edu.al/new/wp-content/

uploads/2017/12/Arif-RIZA-Simeana-BESHI.pdf

Viti / Vëllimi / Faqet

2017 / Vol. 4, no. 2 / 21 – 31

Konkurrenca në Tatimin e Korporatave brenda Komunitetit Evropian dhe në të drejtën e Komunitetit Evropian

REFORMA, Nr. 5/2017, ISSN:1800-9794; KDU: 33/34 (05)

 

2017 / nr. 5 / 151-158

Arbitrage and the Arbitration Procedure

EUROPIAN ACADEMIC RESEARCH, ISSN 2286-4822, Impact Factor: 3.4546 (UIF), DJRI Value: 5.9 (B+)

http://www.euacademic.org

/UploadArticle/2876.pdf

 

2016 / 6 /8, 7093-7106

 

Evazioni Fiskal- si efekt i papërshtatshëm i tatimit ndaj obliguesve tatimor dhe format e paraqitjes së tij

BALKAN JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, ISSN 2410-759X

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2016/05

/BJIR-Vol.-2-No.-1-May-2016.pdf

 

 

2016 / Vol. 2, No. 1 / 243-249

Interpretimi i Konventave Ndërkombëtare me theks të veçantë Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

REFORMA, 3/2016, KDU: 33/34 (05)

 

 

2016 / nr. 3 / 302-307

New Amendments To Fiscal Package Tax Legislation In Kosovo

AMERICAN RESARCH THOUGHTS, ISSN: 2392-876X, Impact Factor: 2.0178 (UIF)

http://www.euacademic.org/

2016 / 2 / 5 / 3662-3674

 

Amendments to the Law on Value Added Tax in Kosovo

 

 

 

ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCES

http://iipccl.org/wp-content/uploads/

2016/03/Pages-from-259-264.pdf

2016 / 2 / 1 / 259-264.

Kosovo Fiscal System And Policy Under The Unmik Administration Until The Formation Of State Of Kosovo

UROPIAN ACADEMIC RESEARCH, ISSN 2286-4822, Impact Factor: 3.4546 (UIF), DJRI Value: 5.9 (B+)

http://www.euacademic.org/

UploadArticle/2309.pdf

2016 / 3 /11 / 11988-11996.

 

Punime shkencore (abstrakte) në Simpoziume, Konferenca Ndërkombëtare dhe Kombëtare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vëllimi / Faqet

Buxheti dhe roli i Parlamentit në procedurën buxhetore me këndvështrim të posaçëm në Kosovë

IV International Conference, The West Of The East, The East Of The West, ISBN: 987-605-68882-8-1, Prizren, Kosovë

https://uni-prizren.com/en/conference-eng/

At-the-UPZ-the-IV-International-Scientific-

Conference-The-East-of-the-West-and-West

-of-the-East-began-its-work-1823

 

2019 / 25-27 June / 62-75

Tax Harmonization In The European Union

Aleksandër Moisiu” UNIVERSITY OF DURRËS – The Fifth International Scientific Conference “The State, Society and Law: Challenges of Democracy and Good Governance” Durrës, Albania

https://www.uamd.edu.al/new/wp-content

/uploads/2017/02/The-Fifth-Internationa

l-Scientific-Conference.pdf

2017 / April 29 / 50

Konkurrenca në Tatimin e Korporatave brenda Komunitetit Evropian dhe në të drejtën e Komunitetit Evropian

 

ISLD – Instituti për Studime Ligjore dhe Demokratike, Konferenca e VI-të Shkencore Regjionale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi), “Bashkëpunimi komunal rajonal në funksion të qeverisjes lokale moderne”, Gjilan, Republika e Kosovës

2017 / 25 Mars

Property Inheritance by Women in Kosovo

T.C. Trakya Üniversitesi & University of Prizren “Ukshin Hoti”, “7th International Women and Business Conference” Prizren, Kosovo

https://uniprizren.com/repository

/docs/CONFERENCE_

PROCEEDING_PRIZREN_443216.pdf

 

2016 / 09-11 Nëntor

Ahtisari’s Package, Kosovo’s Independence and The Specific Position Of The Serb Minority

 

 

 

 

Institute for Scientific Research and Development, The 8th International Scientific Conference, “The role and effectiveness of investments in the integration process of the Balkan societies after Stabilisation Association Agreement”, Ulqin, Montenegro

 

2016 / 01 April

 

Interpretimi i Konventave Ndërkombëtare me theks të veçantë Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

ISLD - INSTITUTI PËR STUDIME LIGJORE DHE DEMOKRATIKE, Konferenca e IV-të Shkencore Regjionale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi), “Ndryhsimet në shoqëri përmes reformave, me theks të veçantë në arsim, drejtësi dhe ekonomi”, Gjilan, Republika e Kosovës

 

2016 / 26 Mars

Femra si subjekt i së drejtës së trashëgimisë në Kosovë

IIPCCL– INTERNATIONAL INSTITUTE FOR PRIVATE, COMMERCIAL AND COMPETITION LAW, Third International Conference on: “Interdisciplinary Studies” Tirana, Albania; ISBN: 978-9928-178-40-4

2016 / 5 Mars / 105-110

The Migration Problem in the 21st century- The Role and the Importance of the Migration in the European Right

UMYOS 5th Internacional Vocational Schools Symposium Importance of Vocational Education in World / University – Industry Collaboration, CILT 2, 978-9944-0637-2-2, Prizren, Republic of Kosova

May, 2016 / 173-177

misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

Qyteti i Prizrenit

Qyteti i Prizrenit

Qyteti i Prizrenit