Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Ass. Simeana BESHI PhD Cand.

Aktiviteti Shkencor:

Titulli i punimit

Emri i librit (kapituj në libër)

Viti / Vëllimi / faqet

Property Inheritance by Women in Kosovo

Accouting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Aplication, New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, ISBN 978-981-32-9588-9, online, Springer

https://www.springer.com/gp/book/

9789813295872

2019 / Volume I / 159-171

The Impact of the Globalization Process in Transforming Traditional Banking Into the Modern Banking

The Progress Of Financial Markets In Balkan Countries: Theory And Practice, SHIKSH PUBLISHING & LIBRARY, ISBN: 978-9951-8974-0-2

http://www.shikspublishing.com

/index.php/shiks/catalog/book/3

2018 / 76-119

Cryptocurrencies as a new World Trend and Their Impact of Financial Markets

The Progress Of Financial Markets In Balkan Countries: Theory And Practice, SHIKSH PUBLISHING & LIBRARY, ISBN: 978-9951-8974-0-2

http://www.shikspublishing.com/

index.php/shiks/catalog/book/3

2018 / 120-157

Titulli i punimit

Tax Harmonization In The European Union

Emri i revistës

Interdisiplinary Journal of Research and Development

https://www.uamd.edu.al/new/wp-content/

uploads/2017/12/Arif-RIZA-Simeana-BESHI.pdf

Viti / Vëllimi / Faqet

2017 / Vol. 4, no. 2 / 21 – 31

Konkurrenca në Tatimin e Korporatave brenda Komunitetit Evropian dhe në të drejtën e Komunitetit Evropian

REFORMA, Nr. 5/2017, ISSN:1800-9794; KDU: 33/34 (05)

 

2017 / nr. 5 / 151-158

Arbitrage and the Arbitration Procedure

EUROPIAN ACADEMIC RESEARCH, ISSN 2286-4822, Impact Factor: 3.4546 (UIF), DJRI Value: 5.9 (B+)

http://www.euacademic.org

/UploadArticle/2876.pdf

2016 / 6 /8, 7093-7106

Evazioni Fiskal- si efekt i papërshtatshëm i tatimit ndaj obliguesve tatimor dhe format e paraqitjes së tij

BALKAN JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, ISSN 2410-759X

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2016/05

/BJIR-Vol.-2-No.-1-May-2016.pdf

2016 / Vol. 2, No. 1 / 243-249

Interpretimi i Konventave Ndërkombëtare me theks të veçantë Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

REFORMA, 3/2016, KDU: 33/34 (05)

2016 / nr. 3 / 302-307

New Amendments To Fiscal Package Tax Legislation In Kosovo

AMERICAN RESARCH THOUGHTS, ISSN: 2392-876X, Impact Factor: 2.0178 (UIF)

http://www.euacademic.org/

2016 / 2 / 5 / 3662-3674

Amendments to the Law on Value Added Tax in Kosovo

ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCES

http://iipccl.org/wp-content/uploads/

2016/03/Pages-from-259-264.pdf

2016 / 2 / 1 / 259-264.

Kosovo Fiscal System And Policy Under The Unmik Administration Until The Formation Of State Of Kosovo

UROPIAN ACADEMIC RESEARCH, ISSN 2286-4822, Impact Factor: 3.4546 (UIF), DJRI Value: 5.9 (B+)

http://www.euacademic.org/

UploadArticle/2309.pdf

2016 / 3 /11 / 11988-11996.

Punime shkencore (abstrakte) në Simpoziume, Konferenca Ndërkombëtare dhe Kombëtare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vëllimi / Faqet

Buxheti dhe roli i Parlamentit në procedurën buxhetore me këndvështrim të posaçëm në Kosovë

IV International Conference, The West Of The East, The East Of The West, ISBN: 987-605-68882-8-1, Prizren, Kosovë

https://uni-prizren.com/en/conference-eng/

At-the-UPZ-the-IV-International-Scientific-

Conference-The-East-of-the-West-and-West

-of-the-East-began-its-work-1823

 

2019 / 25-27 June / 62-75

Tax Harmonization In The European Union

Aleksandër Moisiu” UNIVERSITY OF DURRËS – The Fifth International Scientific Conference “The State, Society and Law: Challenges of Democracy and Good Governance” Durrës, Albania

https://www.uamd.edu.al/new/wp-content

/uploads/2017/02/The-Fifth-Internationa

l-Scientific-Conference.pdf

2017 / April 29 / 50

Konkurrenca në Tatimin e Korporatave brenda Komunitetit Evropian dhe në të drejtën e Komunitetit Evropian

 

ISLD – Instituti për Studime Ligjore dhe Demokratike, Konferenca e VI-të Shkencore Regjionale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi), “Bashkëpunimi komunal rajonal në funksion të qeverisjes lokale moderne”, Gjilan, Republika e Kosovës

2017 / 25 Mars

Property Inheritance by Women in Kosovo

T.C. Trakya Üniversitesi & University of Prizren “Ukshin Hoti”, “7th International Women and Business Conference” Prizren, Kosovo

https://uni-prizren.com/repository/docs/CONFERENCE_

PROCEEDING_PRIZREN_443216.pdf

2016 / 09-11 Nëntor

Ahtisari’s Package, Kosovo’s Independence and The Specific Position Of The Serb Minority

 

Institute for Scientific Research and Development, The 8th International Scientific Conference, “The role and effectiveness of investments in the integration process of the Balkan societies after Stabilisation Association Agreement”, Ulqin, Montenegro

2016 / 01 April

Interpretimi i Konventave Ndërkombëtare me theks të veçantë Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

ISLD - INSTITUTI PËR STUDIME LIGJORE DHE DEMOKRATIKE, Konferenca e IV-të Shkencore Regjionale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi), “Ndryhsimet në shoqëri përmes reformave, me theks të veçantë në arsim, drejtësi dhe ekonomi”, Gjilan, Republika e Kosovës

2016 / 26 Mars

Femra si subjekt i së drejtës së trashëgimisë në Kosovë

 

IIPCCL– INTERNATIONAL INSTITUTE FOR PRIVATE, COMMERCIAL AND COMPETITION LAW, Third International Conference on: “Interdisciplinary Studies” Tirana, Albania; ISBN: 978-9928-178-40-4

2016 / 5 Mars / 105-110

The Migration Problem in the 21st century- The Role and the Importance of the Migration in the European Right

UMYOS 5th Internacional Vocational Schools Symposium Importance of Vocational Education in World / University – Industry Collaboration, CILT 2, 978-9944-0637-2-2, Prizren, Republic of Kosova

May, 2016 / 173-177

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit