1. Administrativni asistent u kancelariji upravnog saveta univerziteta

  • Emri i Zyrës

   Administrativni asistent u kancelariji upravnog saveta univerziteta

   Funksioni i Zyrës

   Opis radnog mjesta

   · Koordinira rad u kancelariji upravnog saveta,

   · priprema dokumentaciju o sastancima, sluzbenim putovanjima;

   · Registruje sastanke, telefonske pozive, drži rektorovu,  prorektorovu i  knjigu brojeva telefona osoblja na univerzitetu;

   · Obavlja i druge poslove i snosi sve odgovornosti propisane odredbama pozitivnog zakona i Uredbe za sistematizaciju radnih mjesta na univerzitetu

    

   Nadzorni: Rokovodioc upranog saveta

    

   Përgjegjësi i Zyrës

   Arbnore Shehu

   E-mail

   Arbnore.shehu@uni-prizren.com

   Telefoni

 2. Službenik za imovinu

  • Emri i Zyrës

   Zyrtare për Asete-Pasuri

   Funksioni i Zyrës

   Dužnosti i odgovornosti:

   • Prati i identifikuje svu imovinu Univerziteta i vodi evidenciju inventara u rektoratu i centralnoj administraciji;

   • Prati evidenciju inventara svih akademskih jedinica;

   • Vrši zapise u bilansu cjelokupne kapitalne imovine u vrijednosti preko 1.000 evra unutar Univerziteta;

   • Tereti službenike sa inventarom na osnovu razmjenu kancelarija i zahtjeva menadzmenta;

   • Obavlja i druge poslove i snosi sve odgovornosti propisane odredbama pozitivnog zakona i Uredbe za sistematizaciju radnih mjesta na univerzitetu

   Përgjegjësi i Zyrës

   Blerta Ferati

   E-mail

   blerta.ferati@uni-prizren.com

   Telefoni

    

 3. Službenik Pravnik

  • Emri i Zyrës

   Zyra Ligjore

   Funksioni i Zyrës

   · Kreira propise, smjernice, preporuke  za organe Univerziteta

   · Iznosi misljenje o zakonskim odredbama, Statutom i drugim važećim propisima na Kosovu

   · Priprema Obrasci i odluke koje se odnose na osoblje univerziteta i drugih subjekata sa kojima saradjuje Univerzitet u Prizrenu,

   · Obavlja i druge poslove i snosi sve odgovornosti propisane odredbama pozitivnog zakona i Uredbe za sistematizaciju radnih mjesta na univerzitetu

   Përgjegjësi i Zyrës

   Mujdin Lutfiu

   E-mail

   mujdin.lutfiu@uni-prizren.com

   Telefoni

 4. Službenik ljudskih resursa

  • Emri i Zyrës

   Zyra e Personelit

   Funksioni i Zyrës

   Opis radnog mjesta

   · Samostalno obavlja određene zadatke, manje specijalizirane, administrativno-tehničkim karakterom u skladu sa zakonskim rokovima;

   · Vodi dosije o zaposlenima u skladu sa zakonskim procedurama na raspolaganju,

   · sarađuje sa ostalim sluzbenicima kako bi uspesno zavrsavao zadatke o ugovorima postujuci vremenske rokove;

   Obavlja i druge poslove i snosi sve odgovornosti propisane odredbama pozitivnog zakona i Uredbe za sistematizaciju radnih mjesta na univerzitetu

   Përgjegjësi i Zyrës

   Naser Buzhala

   E-mail

   naser.buzhala@uni-prizren.com

   Telefoni

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)