Senat

Prof. asoc. Dr. Ismet Temaj - Rektor, predsjednik;

________________________________________________

Prorektor za budžet, finansije i infrastrukturu;

Prof. Ass. Dr. Armend Podvorica

____________________________________________

Prorektor za nastavu, studentska pitanja i naučno istraživanje:

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

_____________________________________________

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

_____________________________________________

 • Prof. asoc. dr. Halil Kukaj, Dekan Ekonomskog fakulteta, član;
 • Prof. asoc. dr. Samedin Krrabaj, Dekan Fakultet Kopjuterskih nauka, član;
 • Prof. ass. dr. u.d. Safet Krasniqi, u.d. Dekan Pravnog Fakultete, član;
 • Prof. asoc. dr. Faredin Shabani, Dekan Edukativnog Fakulteta, član;
 • Prof. ass. dr. Ragip Gjoshi, u.d. Dekan i  Filološkog Fakulteta, član;
 • Prof. asoc. dr. Isuf Lushi, Dekan i Fakultet Nauka o životu i životnoj sredini, član;
 • Burim Berisha, Generalni sekretar, član ex officio;
 • Prof. ass. dr. Demir Limaj, član;
 • Ass. msc. Zirije Hasani, član;
 • Prof. ass. dr. Muharrem Faiku, član
 • Prof. ass. dr. Bajram Çupi, član;
 • Prof. asoc. dr. Izer Maksuti, član;
 • Ass. msc. Liridon Buqaj, član;
 • Nexhmedin Krasniqi, Predstavnik uprave, član;
 • Milot Krasniqi, Predsjedavajući studentskog parlamenta, član ex officio;
 • Arianit Berisha, Studenski Parlamen, član;
 • Anesa Berisha, Studenski Parlamen, član;

 

II.  Dužnosti Senata na osnovu statuta Univerziteta:

1. Senat se sastoji od četiri clana sa pravom glasa:

1.1. Rektor;

1.2. Prorektori;

1.3. Dekani svih akademskih jedinica prema ovom Statutu;

1.4. Po jedan izabrani član iz akademskog osoblja svih jedinica (tako da je opšti broj osoba isti sa brojem osoba poredanih u tačci

1.3; Dva (2) izabrana člana od Studentskog parlamenta iz redova univerzitetskih studenata.

Studenti članovi Senata moraju biti odlični studenti sa prosječnom ocjenom najmanje osam (8) i ne smiju imati

ponovljenu akademsku godinu.

1.6. Jedan (1) član iz reda neakademskog osoblja.

2. Sekretar Univerziteta je stalni član Senata bez prava glasa.

Član 45

Mandat akademskih i neakademskih članova Senata je četiri godine.

Mandat članova iz redova studenata je jedna godina

Njihov mandat počinje 1. oktobra.

Član 46

Rektor predjsedava sjednicama Senata. U odsustvu rektora, Senatom predsjedava

prorektor kojeg odredi rektor prema redoslijedu

Član 47

1. Senat će izdati Pravilnik rada i Pravilnik za proceduru izbora njegovih članova.

2. Rektor određuje procedure za sastanke Senata i njegovih komisija.

Član 48

1. U zavisnosti od opšte odgovornosti Upravnog odbora i od odgovornosti rektora i prorektora, Senat je odgovoran za:

1.1. Opšta strateška pitanja koja su povezana saistraživanjem, studiranjem, nastavom i kursevima na Univerzitetu,

obuhvatajuci:

1.2. Kriterije za prijem studenata;

1.3. Izbor profesora (akademskog osoblja );

1.4. Politike i procedure za vrednovanje i održavanje ispita za konstataciju akademskog rada studenata;

1.5. Sadržaj nastavnih planova i programa;

1.6. Obezbjeđivanje cjeloživnotnog učenja;

1.7. Akademske standarde, validnost i reviziju kurseva;

1.8. Obezbjedđvanje kvaliteta i vrednovanje;

1.9. Proceduru za dodjelu kvalifikacija i počasnih akademskih zvanja;

1.10. Proceduru udaljavanja studenata iz akademskih ili drugih razloga.

2. Razvoj strategije za akademske aktivnosti Univerziteta i za sredstva potrebna da budu podržane kao i pružanje savjeta rektoru i Upravnom savjetu;

3. Razvoj politike za zaštitu intelektualne imovine Univerziteta i njeno komercijalno korišcenje;

4. Obezbjeđivanje savjeta povodom drugih pitanja koje Upravni savjet ili rektor mogu da zatraže od Senata.

Clan 49

1. Zadaci Senata su:

1.1. Da usvaja Statut Univerziteta, predložen od strane Upravnog savjeta

1.2. Bira clanove Upravnog odbora, imenovanih od Univerziteta;

1.3. Da izabere dekane i prodekane na osnovu predloga Saveta odgovarajucih akademskih jedinica;

1.4. Da razreši dekane i prodekane prema proceduri odredenoj ovim statutom;

1.5. Da izdaje rješenja za prihvatanje i zatvaranje akademskih jedinica i da predlaže druge promjene u njihovom statutu za usvajanje od strane Upravnog savjeta;

1.6. Da usvoji programe studiranja akademskih jedinica;

1.7. Da sastavi strategiju za akademski razvoj Univerziteta;

1.8. Da izda opšti pravilnik za radne oblasti obrazovanja, istraživanja i umjetnosti;

1.9. Da odredi procedure i kriterijume za vrednovanje nastave, naučnog rada i umjetnosti,

1.10. Da predlaže kriterijume za upis studenata, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o visokom obrazovanju;

1.11. Da odredi kriterijume za udaljavanje studenata;

1.12. Da definiše akademske standarde za predavanja i za obezbjeđivanje kvalitetne nastave, u skladu sa ovim Statuom;

1.13. Da odlučuje u vezi kriterijuma ispitivanja;

1.14. Da odredi sadržaj za sve akademske podatke i dokumentacije prema ovom Statutu;

1.15. Da uspostavi proceduru za vrednovanje akademskog osoblja u skladu sa ovim Statutom;

1.16. Da bira članove svih komisija i odbora koje formira Senat;

1.17. Da donosi završne odluke imajući u obzir primjedbe od strane akademskih jedinica;

1.18. Da odlučuje o dodjeli zvanja Dr. honoris causa;

1.19. Da odlučuje o dodjeli zvanja Profesor emeritus prema odredbama ovog Statuta.

1.20. Da odlučuje o dodjeli zvanja Počasni član Univerziteta;

1.21. Da razmatra pitanja, na zahtjev Upravnog savjeta ili rektora;

1.22. Da razmatra pitanja, na zahtjev Studentskog parlamenta;

1.23. Da usvoji Pravilnik o radu Senata;

1.24. Da razmatra ostala pitanja utvrđena ovim Statutom ili na zahtjev Upravnog savjeta, rektora, Saveta fakulteta ili Studentskog parlamenta.

Član 50

1. Senat može da formira privremene odbore ili komisije zbog konsultacija u vezi posebnih pitanja iz djelokruga njegovog rada

2. Senat ima stalnu komisiju, zvanu Komisija za studije, prema odredbama ovoga Statuta.

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes