Universiteti "Ukshin Hoti" në Prizren, nëpërmjet Qendrës së karrierës dhe Alumnit, ju fton të merrni pjesë në studimin që synon të evidentojë punësimin e studentëve të diplomuar në UUHP. Ky studim do të ofrojë gjithashtu një informacion të vlefshëm në funksion të përmirësimit të kurrikulave të studimeve në të gjitha programet që Universiteti ofron.

Pjesëmarrja juaj është shumë e rëndësishme.

*Ky pyetësor është për të gjithë studentët e diplomuar deri më tani në Universitetin "Ukshin Hoti"  Prizren.

Të bashkangjitur gjeni linkun e pyetësorit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk4

sBM0PfgODn2kLvOisSS2nAOxqp4vZm2nrdzAz9uc2

1sKw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS