TARIFAT PËR STUDENTË

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren zbatohen tarifat për studentë, të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë. Në bazë të UA tarifat rishikohen çdo vit nga MASHT.


 • Viti i parë: Falas
 • Për provim pranues: 2.5 €
 • Semestri BSC i rregullt: 25 €
 • Semestri BSC me korrespodencë: 125 €
 • Semestri MSC shkencor: 150 € ,
 • Pagesa për mbrojtjen e temës së diplomës 100 €
 • Për provime plotësuese për regjistrim MSC: 5 €
 • Për provimin në studimet MSC: 2.5 €
 • Për Certifikatë të Notave: 2.5 €
 • Për certifikatë të Diplomës: 5 €
 • Për secilin provim të pranuar me rastin e transferimit: 0.50 €
 • Për diplomë: 5 €
 • Për diplomë Duplikatë: 25 €
 • Për ndërrim të Fakultetit/departamentit: 25 €

 

Të gjitha tarifat mund t’i gjeni në këtë link:

https://masht.rks-gov.net/udhezimet-administrative

https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/17-2014-ua.pdf

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS