"Sistemit Elektronik të Menaxhimit për Student (SEMS)"


. SMU .

Manuali për studentë 

 

1. Regjistrimi i lëndëve obligative
2. Regjistrimi i lëndëve zgjedhore
3. Paraqitja e provimeve
4. Fletëpagesat

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/