Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren - Fakulteti Juridik

Programi Bachelor - Juridik i Përgjithshëm i ofruar nga Fakulteti i Drejtësisë i UPZ synon formimin teorik dhe praktik të studentëve, i realizuar përmes sigurimit të njohurive dhe koncepteve themelore të fushës së studimit. Fushat kryesore të studimit të përfshira në këtë program kanë të bëjnë me ligjin publik, ligjin kushtetues, ligjin administrativ, ligjin penal dhe procedural penal, ligjin civil dhe procedurën civile, ligjin ekonomik, ligjin e kontratave dhe të drejtën e Unionit Evropian dhe të Drejtën Ndërkombëtare.

Kërkimi shkencor arrihet përmes organizimit të veprimtarive akademike, konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe publikimit të artikujve shkencorë në revista shkencore, të cilat sigurohen me ISSN.

Strategjitë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata kanë synuar realizimin dhe funksionimin e programit Bachelor, në përputhje me "Procesin e Bolonjës" dhe kërkesat e Ligjit "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës", konsolidimi të stafit akademik dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Misioni i programit Bachelor është të përgatisë studentë me aftësi praktike të menaxhimit në kontekstin e legjislacionit modern evropian duke arritur aftësi dhe aftësi të mjaftueshme intelektuale për karrierë produktive të udhëheqjes në sistemin e drejtësisë në institucionet administrative shtetërore dhe juridiksionet frymën e legjislacionit evropian.

Universiteti i Prizrenit i shërben rajonit të Prizrenit dhe vendit me rekrutimin, zhvillimin dhe edukimin e studentëve për të qenë të suksesshëm në tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë. Universitetet synon të zhvillojnë aftësi të aftësive përmes programeve përmes programeve, në mënyrë që të jenë të barabartë dhe të përgatitur me njohuritë dhe aftësitë për zbatimin e tyre praktik. Qëllimi i kësaj fushe të studimit është t'u ofrojë studentëve mundësinë për të fituar njohuri të përgjithshme juridike që do t'u shërbejnë atyre si bazë për specializim të mëtutjeshëm në fusha të ndryshme në fushën juridike dhe fusha të tjera, gjithashtu studentëve, me ato njohuri në drejtësi të përgjithshme teorike dhe praktike dhe të kuptuarit në kuptimin e tij më të gjerë.

Qëllimi nuk është të edukojmë studentët në një pjesë specifike dhe të specializuar të ligjit, por t'u mundësojmë atyre të kuptojnë qëllimet, parimet dhe instrumentet e ligjit dhe fushat e tyre. Shtë gjithashtu e rëndësishme të sigurohet një kuptim ndërdisiplinor i ligjit që do të lidhë aspektet e ndryshme në fushën e drejtësisë në kontekstin e tij ekonomik, shoqëror dhe historik. Qëllimi më i madh është që studentët të njihen me të drejtën ndërkombëtare dhe t'i krahasojnë ato me ligjin kombëtar. Në këtë drejtim, gjuha angleze do të jetë e detyrueshme në dy semestra.

Një nga qëllimet kryesore është ngritja e vetëdijes së studentëve për normat etike në fushën e ligjit, zbatimin e drejtpërdrejtë të ligjit dhe vetëdijësimin e kontekstit juridik në shoqërinë demokratike. Qëllimi tjetër i këtij programi është që studentët të zhvillojnë aftësi të të menduarit kreativ, inovativ dhe komunikues në zgjidhjen e problemeve të biznesit dhe vendimmarrjes bazuar në përdorimin e literaturës së gjerë analitike, kërkimore dhe praktike.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas