Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Publishing: Prof. Ass. Dr. Bajram Çupi

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

.„Как музиката вьспитава”.

Научни Трудове

http://conf.uni-ruse.bg/en/?cmd=dPage&pid=proc10-6.2

 

2010-Ruse,BG/ Том 49

.„Музикалност при Децата”

Млад научен форум за музика и танц 6

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc-sbornik-s-dokladi-na-doktoranti-ot-shestata-naucha-konferenciq-za-muzika-i-tanc-s-mezhdunarodno-uchastie-kn-6-28-29-05-2011

2012-Sofije,BG/ Tom 6

.„Детски музикални игри”

Млад научен форум за музика и танц 7

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc-sbornik-s-dokladi-na-doktoranti-ot-sedmata-nauchna-konfepenciq-za-muzika-i-tanc-s-mezhdunarodno-uchastie-kn-7-09-10-06-2012

 

2013-Sofije,BG/ Tom 7

“Rroli i këndimit koral në arsim dhe shoqëri”

Diskutime

ISSN 1857 - 8543

www.diskutime.org

2013-Tetovë / № 2

“Veprimtaria krijuese e nxënësve.”

Diskutime

ISSN 1857 - 8543

www.diskutime.org

2013-Tetovë / № 3

.„Певческа дейност при децата”

 

Млад научен форум за музика и танц 8

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc-sbornik-s-dokladi-na-doktoranti-ot-sedmata-nauchna-konfepenciq-za-muzika-i-tanc-s-mezhdunarodno-uchastie-cd-8-09-10-06-2013

 

2014-Sofije,BG/ Tom 8

 

“ Rëndësija e këndimit në orët e edukimit muzikorë”

CRC Journal

http://crc-journal.com/index.php/2016/03/26/revista-crc-journal-numri-1-dhe-2/

2014-Shkup / vol. 1, no.1-2

„Детска музикална креативност”

Млад научен форум за музика и танц 9

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/deveta-nauchna-konferenciq-za-doktoranti-i-postdoktoranti-s-mezhdunarodno-uchastie-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

2015- Sofije,BG/ Tom 9

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Научен доклад „Как музиката вьспитава”.

Русенски Универзитет „Ангел Кьнчев” Сьюз на Учените – Русе, Научна конференция РУ &СУ 10

http://conf.uni-ruse.bg/en/?cmd=dPage&pid=proc10-6.2

29,30,2010-Ruse,BG/ Том 49

Научен доклад „Музикалност при Децата”.

Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Шеста Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc-sbornik-s-dokladi-na-doktoranti-ot-shestata-naucha-konferenciq-za-muzika-i-tanc-s-mezhdunarodno-uchastie-kn-6-28-29-05-2011

28-29.05.2011- Sofije,BG / Tom 6

Научен доклад „Детски музикални игри

Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Седма Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc-sbornik-s-dokladi-na-doktoranti-ot-sedmata-nauchna-konfepenciq-za-muzika-i-tanc-s-mezhdunarodno-uchastie-kn-7-09-10-06-2012

09-10.06.2012- Sofije, BG/ Tom 7

Научен доклад „Певческа дейност при децата

Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Осма Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

http://www.music.nbu.bg/bg/publikacii/mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc-sbornik-s-dokladi-na-doktoranti-ot-sedmata-nauchna-konfepenciq-za-muzika-i-tanc-s-mezhdunarodno-uchastie-cd-8-09-10-06-2013

08-09.06.2013- Sofije,BG/ Tom 8

Prezantim shkencor “Rroli i këndimit koral në arsim dhe shoqëri

Konferenca Shkencore: Diskutime të hapura

 

2013, Tetovë/ № 2

Prezantim shkencor “Veprimtaria krijuese e nxënësve.”

Konferenca Shkencore: Diskutime të hapura

2013, Tetovë/№ 3

Научен доклад „Детскa музикална креативност

Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Девета Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

07-08.06.2014- Sofije,BG

misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/