Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Publishing: Prof. asoc. dr. Ismet Temaj

Title of paper

Journal name

Year / Volume / Pages

Tauberian Conditions Under Which Statistical Convergence follofs from statistical summability

The Bulletin of Parana´s Mathematical Society

https://www.worldcat.org/title/tauberian

-conditions-under-which-statistical-convergence-follows-from-statistical-summability-ecn1/oclc/7655591765&referer

=brief_results

Vol 37 No 4 (2019)

Some Convergence theorems for Order-Mcshane Equi-Integral in Riesz Space

Jornual of Advances in Mathematics

https://www.worldcat.org/title/some-

convergence-theorems-for-order-

mcshane-equi-integral-in-riesz-space/oclc/1134120868&referer

=brief_results

Vol. 10, 2015, no 2

A Note of the Mcshane Integral on the Riesz Space

Int. Journal of Math. Analysis

www.m-hikari.com/ijma/ijma-2013/ijma

-17-20-2013/shkembiIJMA17-20-2013.pdf

Vol. 7, 2013, no. 17, 807- 819

On the Integration in Mixed Topological in a Locally Convex Space

ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY

Fascicle of Management and Technological Engineering

https://www.worldcat.org/title/on-the

-integration-in-mixed-topological-in-a

-locally-convex-space/oclc/7181337759

&referer=brief_results

ISSUE #2, SEPTEMBER 2013,

On Mcshane Equiintegrable Sequences in Locally Convex Spaces

ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY

Fascicle of Management and Technological Engineering

https://www.worldcat.org/title

/on-mcshane-equiintegrable

-sequences-in-locally-convex-

spaces/oclc/8538926055

&referer=brief_results

ISSN 1583 - 0691, CNCSIS "Clasa B+" ISSUE #2, SEPTEMBER 2013,

Aplications of strong Mcshane integralto Walshseries

International Western Balkans Conference of Mathematical Sciences IWBCMS

2013 p.216

The Convergence Theorems for the McShane Integral of Functions Taking Values in a Locally Convex Space

Int. Journal of Math. Analysis,

http://www.m-hikari.com/ijma

/ijma-2012/ijma-37-40-2012

/temajIJMA37-40-2012.pdf

Vol. 6, 2012, no. 40, 1965 - 1976

Assessment Fourier coefficients of a function of class (, )L

Theoretical Mathematics & Applications

http://www.scienpress.com/

Upload/TMA/Vol%202_1_12.pdf

vol.2, no.1, 2012, 179-188

Sandwich Theorems for Mcshane Integration

Int. Journal of Math. Analysis

http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2011

/ijma-1-4-2011/temajIJMA1-4-2011.pdf

Vol. 5, 2011, no. 1, 23 - 34

Littlewood mbi keficientet kuazi-monoton Fourie te funksionevenga klasa L p α.,

EDUCOLOGIA

5/2011. 370-378.

Mchane type integration of Riesz- Space-valued function and application to savdwich property

AJNTS

2010(2) XVI (28) 185-197

Teorema srednje vrijednosti za Pettis, McShane i Kurzweil-Henstockov integral funkcija s vrijednostima u lokalno-konveksnim prostorima

Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Godina III, broj 3.

2009, 60-73

On the integration in a locally convex space of Saks type,

Third internationale conference of algebra and functional analysis

(2009), 136-152

On some theorems Vitaly –Caratheodry type ,

The scientific bulletin UNIEL PROCEEDINGS

(2008), 125-138.

Teorema mbi koeficientet Fourie kuazimonoton të funksioneve nga klasa ,

Kërkime 16, ASHAK

(2008), 179-189.

Xhevat KRASNIQI,Valbona BERISHA ,Ismet TEMAJ, Vlerësimi i koeficienteve Fourier të klasës së funksioneve të tipit ,

Kërkime 16, ASHAK

(2008), 145-165

Title of paper

Presentation on Conference

Year / Pages

Aplications of strong Mcshane integralto Walshseries

1 st international western Balkans Conferenc of Mathematical Sciences IWBCMS

2013

Analiza e zgjidhjes eficiente të problemit k- center duke përdorur algoritmin e bashkësive dominante

TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA “Konarenca e shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjise se Informacionit”’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011

’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011

Teorema konvergjence për integralin e Meksheinit në hapësirat lokalisht konvekse ,

TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 Seksionit të Shkencave të natyrës”

IASH-2010 2-5.09.2011

Teorema mbi konvergjencën e vargut te funksioneve te barazintegrueshme McShane

Takimi i pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , Seksionit të Shkencave të natyrës

IASH-2010

On integration in Saks-type space

3-nd International Conference on Algebra and Functional Analysis. At the University of Elbasan, Albania

15-16.05,2009

Mbi disa teorema të tipit të Vitali –Karateodarit në hapësirat e Banahut

Takimi i katërt vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca. Tetovë.

‘’IASH-2009’’ 31.08, 1-2.09.2009

Teorema Hardy mbi koeficientet Fourie të funksioneve nga klasa 

Konferenca mbi studimet ne shkencat e natyrës dhe didaktiken e tyre. Universiteti i Shkodrës ‘’ Luigj Gurakuqi’’ Fakulteti i shkencave te natyrës. Shkodër

14 dhjetor 2004

On some theorems Vitaly –Caratheodry type

2-nd Internacional Conference on Algebra and Functional Analysis, at the University of Elbasan,Albania.

01-02,2008

Mbi Integralin e Mekshejn në Hapesirën e Riesz

“Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë”

 

Title of paper

Participation on Conference

Year / Pages

 

1 st international western Balkans Conferenc of Mathematical Sciences IWBCMS, Elbasan, Shqiperi

2013

 

TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 “Konferenca e shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjisë se Informacionit”, Prishtine

’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011

TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6

“Konferenca e Seksionit të Shkencave të natyrës”, Prishtine

’IASH-2010’’ 2-5.09.2011 1-4. 09.2011

Takimi i pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , Tiranë

‘’IASH-2010’’ 2-5.09.2010..

3-nd International Conference on Algebra and Functional Analysis,. at the University of Elbasan, Albania.

15-16.05,2009

“Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë” në Konferencën Shkencore

22-23 nëntor 2012

misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

Qyteti i Prizrenit

Qyteti i Prizrenit

Qyteti i Prizrenit