Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Publikimet shkencore- Prof. Ass. Dr. Pranvera Jetishi-Çollaku

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistës

Viti / Vëllimi / faqet

International comparisons of behavioral and emotional problems in preschool children: parents' reports from 24 societies

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, USA

2011,40 (3): 456-467.doi:10.1080/15374416.2011.56472.

Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5-5

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, USA

2010, 49(12): page, 1215–1224. doi:10.1016/j.jaac.2010.08.019.

 

Problemet eksternalizuese- Hiperaktiviteti dhe çrregullimet e vëmendjes tek fëmijët parashkollor (ADHD) në qytetin e Prishtinës

EDUCATIO 5/2, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë

2015, ISSN: 2305-6614, ISSN-L:2305-6614, fq. 20-29

 

Gender differences in manifestation of externalization and internalization problems at Kosovo adolescents 11-18 years old

European Journal of Psychological Research, Progressive Academic Publishing, UK

2016, Vol. 3 No. 3, ISSN 2057-4794, Page 24-31

Internalization problems – Anxiety at Kosovar adolescents at age 11-18

SKAP JOUNRALS SLOVAKIA ACADEMIC PUBLISHING

2015, ISSN 1946-9690, page 40-51

Përmbledhje (abstraktet) nga Konferencat Ndërkombëtare dhe Kombëtare Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistës

Viti / Vëllimi / faqet

Problemet e ankthit në fëmijët e moshës 2-6 vjeç në regjionin e Prishtinës

Lidhja e Psikiatrisë Shqiptare,Tiranë, Shqipëri

2010

Gender differences among preschool going children in aggressive behavior- parent’s report

International e-Conference in Science and Social Science, Madrid, Spain, EU

 

2016, ISSN 114-968, Page 11-23

Evaluation of emotional and behavioral problems in preschool children aged 2-5, in the city of Prishtina

SKAP e-Conference, Bratislava-Sllovakia

 

2016, ISBN 92-849-0892-0, Page 304-113

 

Raportimi i adoleshentëve për funksionimin familjar në qytetin e Gjakovës

Ditët e Studimeve Shqiptare III, Tiranë

 

2016, UET/29-30 Prill 206, fq. 129-133

 

Vlerësimi i problemeve emocionale dhe të sjelljes tek adoleshentet kosovar 11-18 vjeç

Book of proceedings “Developmental Challenges in a Changing Society: Insights from research ëith adolescents and youth”, Universiteti i Tiranës, Tiranë

2016, ISBN 978-9951-494-61-8, fq. 54

Depresioni tek adoleshentët kosovar 11-18 vjeç

Kolegji AAB & Ministria e Shëndetësisë, Dita Ndërkombëtare e Shëndetit, Simpoziumi I, Prishtinë

2017

Gender differences in manifestation Depression at Kosovo adolescents 11-18 years old

SKAP e-Conference, Bratislava-Sllovakia

2018, ISBN 92-849-0892-0 S. Vol, fq.220-228

 

Trauma dhe familja: Forcimi i sistemeve të mbështetjes së komunitetit në Kosovë

Shoqata Kosovare e Terapisë Familjare, Prishtinë

2018

misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/