Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Prof. ass. dr. Flamur Shala - Publikimet shkencore:

 

Tema

Revista

Viti / vëllimi / faqja

 

 

1. Përdorimi i drejtë i disa trjatave të shkurtra

Bota e Re, 1997

Prishtinë, 1997

 

2. Aspekte të përdorimit të gjuhës standarde shqipe në institucionet shkollore ne Kosovë

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë

2010/No.1/pg. 433-436

 

3. Aspekte të mësimit dhe të përdorimit të shqipes standarde në shkolla fillore dhe të mesme

Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup

2012/No.1/pg.106-109

 

4. Mbledhjet e drejtshkrimit në Prishtinë deri te Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe në Tiranë

Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup

Tetovë-Shkup 07.08.2012

 

5. Shqipja standarde dhe institucionalizimi i saj

Konferenca e parë Shkencore Ndërkombëtare
"Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes,

Shkodër, Maj 2013

 

6. Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt

PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 63-68, dec. 2018. ISSN 2616-

Prizren, 2018

 

7. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i shqipes standarde

PERLA

Revistë shkencore-kulturore tremujore Viti XXIII 2018 Nr. 3-4 (83)

Tiranё, 2018

 

8. Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde

PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X.

Prizren, 2019

 

9. Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes

SSRN Electronic Journal, (2019)

Worldcat-platformё

2019

misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

Qyteti i Prizrenit

Qyteti i Prizrenit

Qyteti i Prizrenit