Research

University "UKSHIN HOTI" Prizren

Address: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Repubic of Kosova

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com

(Rectorate)

Publications, conferences and scientific papers

Prof. Ass. Dr. Drita KRASNIQI

1. Krasniqi, D., Participation of woman in the conduct of companies, Prizren Social Science Journal, 2019/ vol.3 /32-37

Databaza

Linku

WorldCat

https://www.worldcat.org/title/participation-of-women-in-the-conduct-of-companies/oclc/1099650783&referer=brief_results

DOAJ

https://doaj.org/article/097d56a255a347c6b05b45591d0aca6e

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Participation%2Cof+Women+the+conduct+of+companies+&btnG=

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/paper/2942705376/related

Prizren

Journal

http://www.prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/82/50

ECON

Papers

https://econpapers.repec.org/article/prjpublsh/v3_3ay_3a2019_3ai_3a1_3ap_3a32-37.htm

2. Krasniqi, D., Vradari, L.,Turkey's Tourism Sector Impact on Economic Growth, SSRN Electronic Journal, 2019 / vol.1 / 13-20

Databaza

Linku

SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3294747

WorldCat

https://www.worldcat.org/title/turkeys-tourism-sector-impact-on-economic-growth/oclc/8080684882&referer=brief_results

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/search?q=drita%20krasniqi&f=&orderBy=0&skip=0&take=10

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Turkey%27s+Tourism+Sector+Impact+on+Economic+Growth&btnG=

3. Krasniqi, D., Vradari, L.,Corporate Sustainability Indexes: Dow-Jones Index, Journal Of Accounting, Finance And AuditingStudies, 2018 / vol. 4 /1-10

Databaza

Linku

JAFAS

https://jafas.org/page/3/

SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3357855

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/search?q=drita%20krasniqi&f=&orderBy=0&skip=0&take=10

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Corporate+Sustainability+Indexes%3A+Dow-Jones+Index&btnG=

WorldCat

https://www.worldcat.org/title/corporate-sustainability-indexes-dow-jones-index/oclc/7959383471&referer=brief_results

4. Economic environment and development of small and medium-sized enterprises in Kosovo,Volume 05– Issue 01, December 2018, pp. 43-48, ISSN 1857-9469

Databaza

Linku

Universi.mk

http://universi.mk/article/economic-environment-and-development-of-small-and-medium-sized-enterprises-in-kosovo/

5. Krasniqi, D., Vradari, L., Arbitration in Economic and Legal Aspects, International journal of interdiciplinaryResearch and Innovations, 2016 / Vol. 4, Issue 1, pp: (1-7)

Databaza

Linku

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Arbitration+in+Economic+and+Legal+Aspects+Drita+Krasniqi&btnG=

SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2855949

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/search?q=drita%20krasniqi&f=&orderBy=0&skip=0&take=10

6. Deda, E., Brajshori, B., Krasniqi, D.,Evaluation of the Main Macroeconomic Indicators and Their Role in the Economic Growth of Albania, Academic Journal of InterdisciplinaryStudies, 2016/ Vol 5, No 3 S1 482-486

Databaza

Linku

MCSER

https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/9828

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/search?q=drita%20krasniqi&f=&orderBy=0&skip=0&take=10

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Evaluation+of+the+Main+Macroeconomic+Indicators+and+Their+Role+in+the+Economic+Growth+of+Albania&btnG=

WorldCat

https://www.worldcat.org/title/evaluation-of-the-main-macroeconomic-indicators-and-their-role-in-the-economic-growth-of-albania/oclc/7354689677&referer=brief_results

7. Krasniqi, D.,Managment of the Small and Medium Enterprises, Academic Journal of interdisciplinary studies, 2014 / Vol. 3/3 pp. 439-444

Databaza

Linku

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Management+of+the+Small+and+Medium+Enterprises+Drita&btnG=

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/search?q=drita%20krasniqi&f=&orderBy=0&skip=0&take=10

WorldCat

https://www.worldcat.org/title/managment-of-the-small-and-medium-enterprises/oclc/5618947159&referer=brief_results

8. Krasniqi, M. Krasniqi, D.Attitudes and Costumer Behaviour, International Conference On Social Science / Bucharest, 2014 / 641-647 / ISBN 9788890916311

Databaza

Linku

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Attitudes+and+Costumer+Behaviour+Drita&btnG=

Ideas

https://ideas.repec.org/a/eur/ejserj/60.html

MicrosoftAcademic

https://academic.microsoft.com/search?q=drita%20krasniqi&f=&orderBy=0&skip=0&take=10

Euser

http://journals.euser.org/index.php/ejser/article/view/700

9. Krasniqi, D., The Role of SME in Economy of Kosovo, International scientific Jorunal in Economics Finance, business, marketing, management and tourism, 2014 / Vol. 1 /No. 1-2 / 66-72

10. Krasniqi, D.,Analizeraportitteteberitbiznes ne Kosove, RevistëShkencoreNdërkombëtareDiskutimeIntergrimi i Europesjuglindore ne BE – Sfidat, 2014 / Vol. 3

11. Krasniqi, D., Azemi, F.,Financimi i ndërrmarrjevetëvogladhetëmesmenëKosovëdheroli i kredivengabankattregtare, RevistaShqiptare Social Ekonomike, 2014/ Viti i XX, Nr. 1 (78) 5-12

12. Fejzo, E., Xhabija, Gj., Krasniqi, D., Vlerësimeekonometriketëndikimittëkursittëkëmbimitnëbilancintregtarshqipëtarë, Politikatpublikedhemjedisipërzhvillimin e Bizneseve ne Vendet e Rajonit, Viti 2013 / 275-282/

13. Krasniqi, D.,The Role of SME in Economy of Kosovo, International scientific Jorunal in Economic Vision, Economics Finance, business, marketing, management and tourism / Universitetishtetëror i Tetovës, Maqedoni,2014 / 66-72 / ISSN 1857-9566

14. Krasniqi, D.,Gjendjaekonomikeshoqerore e komunitetitshqipetarsipakicenëdisabashkitëKosovës, ShqipëriadhePakicatkombëtareetnikedhekulturore, 2013 / 407-412

15. Hoti, H., Tahiraj, M., Jakupaj, A., Gashi, R., Krasniqi, D.,Sfidat e Kosovësnëzbatimin e politikavetë BE-se, RevistëShkencoreNdërkombëtaremDiskutime, Intergrimi i Europesjuglindore ne BE- Sfidat, 2013 / Vol. 2 / 357-366

16. Vardari, L., Krasniqi. D., Turkey`s tourism sector Impact on Economic Growth, IX. European conference on social and behavioral sciences / Paris, Francë, 2016

17. Krasniqi, D. Economic Development parks, International Interdiciplinary Conference, Vlorë, Albania, 2012 / 202 / ISBN 978-9928-4100-4-7

18. Krasniqi, D. Environment and sustainable economic development, Towards future sustainable development International conference,Universiteti I shkodres, Shkodër, Albania, 2012 / 235 / ISBN 978-9928-4135-0-5

19. Krasniqi, D. Sources of growth and sustainable economic growth, International scientific“The past, the Present and the Future” Conference, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë, Albania, 2012

misntri

University

UPZ is the second public university in Kosovo. In 2010 the number of enrolled students was 1700, while in 2014; the number of enrolled students is about 8000...

Read More

Recommendations

""

SMU -Login

SMU -Login

SMU