Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet Asisent Phdc Dardan VUNIQI

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

The Jurisdiction of The Constitutional Court In Controlling The Constitutionality of Criminal Judgments: Kosovo Case

PESA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ October 2016, Vol:2, Issue:3 Ekim 2016, Cilt:2, Sayı 3 e-ISSN: 2149-8385 p-ISSN: 2528-9950 journal homepage: www.sosyalarastirmalar.org

https://dergipark.org.tr/download/article-file/256088

25 October 2016 56-61

INDEPENDENCE, SOVEREIGNTY, PREPONDERANCE – THE PREVALENCE AND THE TERRITORIAL EXPANSION OF STATE POWER

PrizrenSocialScience

JournalVolume: 3Issue: 1

January – April2019

ISSN: 2616-387X

DOI: https://doi.org/10.32936/pssj.v3i1

 

30, aprill 2019/ 75-85

Njohja e Shtetit Izraelit dhe Konflikti Arabo-Izraelit

ULPIANUS Reviste shkencore dhe profesionale per drejtesi

Viti 2-te i botimit nr 1

Shoqata e juristve shqiptar

ISSN 1857-8144

2012 / 2 / 423-425

Lidhmeria e akteve Juridike me Rendin Juridik

CONSTITUTIO 3-4/2013 Reviste per ceshtje JuridikO Kushtetuese dhe Parlamentare.

2013 / 2 / 61-80

Juridical Sources of the Law in Kosova in Relation to the Public International Law

 

Legal DepartmentElsevier Inc.
230 Park AvenueSuite 800New York, NY 10169+1 212 989 5800
dmca@elsevier.comAvailable at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2849638 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2849638

October 7, 2016). Page 8

 

 

 

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet


The challenges of local self-government in Southeast European countries

Participating at International Conference on Law, UBT, Durres Albania

 

Durrës, 27-29

October 2017.


Emigration of citizens of the Republic of Kosovo in the period 2012-2015

Participant in Conference for Law and Human Rights, Organised by

Özyeğin Üniversitesi, Turkey

01.05.2017-05.05.2017.


The Constitutional and Legal Aspects of Local Self-Government in Kosovo

“The State, Society and Law: Challenges of Democracy and Good

Governance”. The Fifth International Conference, “Aleksandër Moisiu”

University Durres Albania

April 29, 2017.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit