Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet Ass. Phd. Cand. Kastriote Vlahna

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

Acquiring ownership over real estate The right to long-term lease in construction land.

konferencii.msu.edu.mk › trud-sv.nikole-2018;

2018

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

Local administration, and the organization of local self-government in Kosovo.

Reforma Magazine,;

Nr. 7/ 2018;

Local administration, and the organization of local self-government in Kosovo.

Reforma Magazine, nr. 7/ 2018;

Nr. 7/ 2018;

Hearing in Arbitration Procedure.

CRC-Journal Volume 3, No 5, www.crc-journal.com. Page 73.. crc-journal.com › wp-content › uploads ›;

Nr.29, 2017.

Servitudes and types of real (ground) servitude;

Reforma Magazine, nr. 5/2017; 3

Nr. 5/2017; 3

Acquisition of immovable property rights.6.

Access Magazine,II, 2017;

Nr. II, 2017;

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit