Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Faruk Bojaxhi

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

"The Growth of Bosnian
Pine (Pinus hedreichii
Christ.) at Tree-Line
Locations from Kosovo and
its Response to Climate"

SEEFOR South-East European
Forestry . ISSN:1847-6481

2016 Vol.7, No.2 - Bojaxhi et
al 10 faqe

"Spatial and temporal
variation in Bosnian pine
(Pinus heldreichii Christ.)
growth due to climate in
Kosovo,,

International Journal of
Development and Sustainability
ISSN: 21868662

Volume 6.

Number 1(2017): Pages 1-15

"Spatial and Temporal
Growth Variation of Pinus
heldreichii Christ. Growing
along a Latitudinal Gradient
in Kosovo and Albania,

SEEFOR South-East European
Forestry . ISSN:1847-6481, e-
ISSN:1849-0891 (online).

2017 Vol.8, No.2 Bojaxhi et
al 8 faqe

Growth response of Silver fir
and Bosnian pine from
Kosovo

SEEFOR South-East European
Forestry .

Link:

http://dx.doi.org/10.15177/ seefor.1
0-03

SKKFOR (June 2010), Vol 1
No 1 - Contents, Recived 19.
02. 2010.

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

Titulli i punimit

Konferenca

Viti / Vellimi /faqet

"Relationship between
climate and radial growth of
Bosnian Pine (Pinus
Heldreichii Christ) from
three sites along the
longitudinal gradient in
Albania"

International Conference of
Ecosystems, (ICE 2016),, Essays on
Ecosystems and Environmental
Research Journal'' ISBN: 978-9928-
4248-5-3,

3-6 Qershor 2016, Vol-1-2016
pp 644-651.

"Spatial and temporal
variation in Pinus heldreichii
growth at tree line locations
in Kosovo",

Trace 2016, Conference of Tree Rings
in Archaeology, Climatology and
Ecology'' Bialwieza Poland.

11-15 Maj 2016. Abstract
Book faqe 62.

"Spatial and temporal
variation in Pinus
Heldreichii growth at tree
line locations in Kosovo"

International Conference of
Ecosystems, (ICE 2016),, Essays on
Ecosystems and Environmental
Research Journal'' ISBN: 978-9928-
4248-5-3

3-6 Qershor Vol-1-2016 pp
652-661.

Reagimi rritjes radiale te
grumbujve te Pinus
heldreichii. Christ ndaj
kushteve klimatike lokale
nga rajoni Prevalles, ne
juglindje te Kosoves.

Instituti Alb-Shkenca, Takimi i X
Vjetor Shkencor Nderkombetar

28-30 Gusht 2015, Libri i
permbledhje ve 10, faqe 137

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas